חוק האנג'לים – הטבות למשקיעים בחברות הייטק ו START UP

חוק האנג'לים לטובת המשקיעים הפרטיים

חברת מענקי מדינה בע"מ, מתמחה בתחום של חוק האנג'לים, לרבות טיפול בבקשות למדען הראשי וליווי מול רשות החדשנות.

אנו משוכנעים, שאתם, כחברת היי-טק, בשיתוף פעולה אתנו, תוכלו ליהנות מהידע והניסיון שצברנו במהלך 30 השנים האחרונות.

השקעות בחברות עתירות מו"פ הנמצאות בשלבי פיתוח ראשוניים נמצאות בסיכון גבוה וניתן להיווכח כי מבחינה סטטיסטית השקעות רבות בהן יורדות לטימיון.

על מנת לעודד משקיעים פרטיים (אנג'לים) בחברות מסוג זה, חוקק חוק האנג'לים אשר מאפשר למעשה לנכות את ההשקעה שביצעו במניות חברת סטארטאפ כנגד הכנסותיהם במישור האישי. כך לדוגמה, באם משקיע אשר נמצא בשיעור מס שולי מקסימלי (50% כולל מס יסף) אשר השקיע 1 מיליון ₪ בחברה אשר עומדת בתנאים שנקבעו יזכה למעשה להחזר מס בגובה מחצית מהשקעתו כך שלמעשה יוצא כי השקיע 500 א' ₪ נטו.

חוק האנג'לים מהווה תמריץ למשקיעים על ידי התרת הוצאות רכישת המניות כנגד ההכנסות השוטפות שלהם.

על מנת שמשקיע יהנה מהכרה בהוצאה והחזר המס, על החברה לבצע פנייה ולקבל את אישור הרשות לחדשנות לאומית (המדען הראשי) עבור הוצאות המו"פ שהוציאה.

הוראות החוק בתוקף עד ל31.12.2019 ומגבילות את ההשקעה שתותר למשקיע עד לגובה של 5 מיליון ₪.

עיקרי התנאים של חוק האנג'לים:

על מנת שההשקעה תותר על החברה לענות על מספר הגדרות:

"חברה מתחילה"-  חברת ישראלית אשר נשלטת ומנוהלת בישראל אשר מתקיימים לגביה:

  1. במועד ההשקעה טרם חלפו 48 חודשים מיום התאגדותה (או 60 חודשים באם פועלת באיזור עדיפות לאומית א') או טרם חלפו 12 חודשים מתום תוכנית סיוע לחברות מתחילות (מאת הרשות לחדשנות לאומית- המדען הראשי).
  2. מגבלת היקף מכירות- החל מיום התאגדותה ועד למועד ההשקעה לא עלו מכירותיה של החברה על 4.5 מיליון ₪ והיקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו מועד ההשקעה לא עלה על 2 מיליון ₪ (בכל שנה או חלק משנה).
  3. מגבלת היקף ההוצאות – סך כל הוצאות החברה מיום התאגדותה ועד למועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון ₪ וסך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו להשקעה לא עלה על 3 מיליון ₪.
  4. מגבלת היקף ההשקעות וההלוואות שניתנו לחברה – סך היקף ההשקעות בחברה כולל הלוואות שניתנו לה אינו עולה על 12 מיליון ₪.
  5. קבלת אישור רואה חשבון כי החברה עומדת בתנאים הרשומים מעלה.
  6. אישור רשות המו"פ – יש לקבל אישור כי מתקיימים שני תנאים: (א) 70% לפחות מהוצאות החברה מיום התאגדותה ועד ליום ההשקעה הוצאו בקשר למחקר ופיתוח  אשר הוצע בחברה. (ב) הפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלותה המלאה של החברה.

 

"השקעה מזכה" – השקעה במזומן של משקיע בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת מס כשלהי, אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה או בחברה המתחילה, לפי העניין.

כלומר-  השקעה מזכה, הן לעניין חברת מטרה והן לעניין חברה מתחילה, חייבת להיות השקעה במזומן.

"מועד ההשקעה" – המאוחר מבין אלה:

  1. המועד שבו המשקיע שילם לחברת המטרה או לחברה המתחילה את סכום ההשקעה המזכה.
  2. המועד שבו הקצתה חברת המטרה או החברה המתחילה למשקיע את המניות כנגד השקעתו בחברה. ואולם, אם מקור המניות שהוקצו הוא באיגרות חוב הניתנות להמרה למניות, ואיגרות החוב האמורות הומרו למניות באותה שנת מס שבה הונפקו איגרת החוב – המועד שבו שילם המשקיע תמורת איגרות החוב.

"משקיע" – נקבע כי משקיע ייחשב יחיד או שותפות בין יחידים.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המקסימלית עבור הלקוח.